Regulament


CONTRACT DE ORGANIZARE CURS LIMBA GERMANĂ EXTENSIV

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
1. Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu (numită în continuare SCRG) cu sediul în Sibiu, cod poștal 550179, str. Mitropoliei nr. 16, cod fiscal 12520708, e-mail cursuri@ccgsibiu.ro reprezentată prin Alexandra Muntean în calitate de Coordonator cursuri, numită în continuare Prestator

și

2. _________________________________________________________________  în calitate de Beneficiar

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prezentul contract are ca obiect organizarea şi desfăşurarea de către Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu a unui curs standard de limba germană pe bază de taxă cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare.
Se consideră înscrise la curs doar persoanele care până la sfârşitul perioadei de înscriere (12.07.2019) au achitat integral taxa de curs sau prima rată.
Cursantul va completa prezentul contract cu datele personale din cartea de identitate şi declară pe propria răspundere că datele personale din prezentul contract sunt complete şi corecte.
Cursanţii care au absolvit la Centrul Cultural German Sibiu cel puţin un modul, vor prezenta la înscriere adeverinţa de la absolvirea ultimului modul.

Art. 3. DURATA ȘI ORARUL CURSULUI
3.1 Cursurile standard de limba germană din modulul extensiv de vară 2019 vor începe în data de 15.07.2019 (grupele de luni+miercuri), respectiv 16.07.2019 (grupele de marți+joi) şi se vor încheia cel târziu pe data de 20.09.2019. Cursurile de week-end de limba germană din modulul de extensiv de vară 2019 vor începe în data de 20.07.2019 şi se vor încheia cel târziu pe data de 21.09.2019.  Contractul este astfel încheiat pe durata modului extensiv de vară 2019.
3.2 Nivelul cursului este ______________, şedinţele de curs desfăşurându-se după cum urmează: _______________________________, interval orar: _____________________________

Art. 4. PREȚUL CONTRACTULUI
4.1 Centrul Cultural German Sibiu oferă cursuri standard și cursuri de week-end de limbă germană. Toate cursurile cuprind 60 UD* fiecare şi costă 650 RON, la plata integrală a cursului, respectiv 670 RON la plata în rate a cursului. Ratele sunt 450 RON și 220 RON. Suportul de curs în original este inclus în preţ. Un curs se organizează dacă se formează o grupă de minimum 10 persoane.
4.2 Studenţii şi elevii beneficiază în baza unei adeverinţe de la şcoală / facultate, pentru toate formatele de curs, de 40 RON reducere la plata integrală.
4.3 A doua rată (200 RON) se achită până în a cincea săptămână de curs. În caz de nerespectare a condiţiilor sus menţionate, cursantul va fi exclus de la curs şi nu va obţine adeverinţa de participare la cursul de germană.
4.4 Cursantul trebuie să solicite pentru fiecare plată un bon fiscal ca dovadă a plăţii, bon pe care se obligă să îl păstreze.
4.5 Cursantul trebuie să plătească preţul total al cursului indiferent de momentul la care se înscrie.

Art. 5 RETRAGEREA DE LA CURS
5.1 Taxa de curs achitată se restituie integral, doar în cazul în care grupa de curs nu se constituie.
5.2 În cazuri de boală gravă, incidente neprevăzute în familie, taxa de curs achitată se restituie parțial, calculându-se numărul de ședințe care au avut loc până în momentul anunțării în scris a retragerii. Suma calculată la momentul anunțării în scris a retragerii se va returna beneficiarului doar pe baza bonului fiscal în original emis, şi a documentului doveditor (adeverință de la medic etc.), exclusiv costul manualului care intră la înscriere în preţul cursului. Dacă manualul de curs achitat este nou, se poate returna şi contravaloarea acestuia. Dacă manualul prezintă semne de uzură, cursantul nu poate avea pretenţia de returnare a costurilor manualului. În momentul retragerii de la curs, manualul (indiferent dacă este folosit sau nu) se restituie SCRG/Centrului Cultural German Sibiu.
5.3 Retragerea de la curs mai este posibilă şi pe parcursul celor două săptămâni de înscrieri sau până cel târziu la data de 19.07.2019 în condiţiile reţinerii unei taxe administrative de 20% calculate la preţul integral al cursului. Condiţie: Notificarea în scris la adresa cursuri@ccgsibiu.ro şi returnarea manualului.
5.4 Situaţii precum planificarea greşită din partea cursantului a timpului alocat cursului de limbă germană, modificarea programului de lucru sau studiu, delegaţii neprevăzute de la locul de muncă şi excursii, dar nu numai, nu se încadrează în cazurile menţionate la pct. 5.1, 5.2, 5.3 şi nu constituie motive pentru returnarea integrală sau parţială a taxei de curs. În asemenea situaţii cursantul nu poate avea pretenţia la restituirea taxei de curs, sau transferarea sumei achitate în contul unui curs viitor.
5.5 Taxa de curs achitată pentru ocuparea unui loc în modulul de vară 2019 nu poate fi folosită pentru participarea la un modul viitor.
5.6 Taxa de curs poate fi achitată doar la biroul de cursuri al SCRG/Centrului Cultural German Sibiu sau prin virament bancar, dacă un reprezentant al acestuia şi-a dat acordul în scris (prin e-mail) în legătură cu ocuparea unui loc în grupa solicitată de cursant. Persoanelor, care achită cursul prin virament bancar fără acordul în scris al SCRG/Centrului Cultural German Sibiu, li se va returna suma plătită în minimum două, maximum cinci săptămâni, exclusiv prin virament bancar, mai puţin comisioanele bancare aferente acestor tranzacţii. În cazul în care nu există un cont spre care să fie transferată suma, este exclusiv de datoria cursantului să ia legătura cu SCRG și să transmită informațiile necesare, respectând condițiile acestui regulament.

Art. 6 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI
6.1 Prestatorul se obligă să asigure suportul de curs (manual cu CD și/sau DVD). Manualul conţine un program maximal; anumite elemente vor fi omise, înlocuite sau indicate ca fiind facultative. Manualul face parte din suportul de curs oferit de SCRG/Centrul Cultural German Sibiu și nu se poate achiziționa separat din cadrul sau din afara instituției.
6.2 Prestatorul se obligă să evalueze Beneficiarul pe perioada cursului. Pentru nivelurile A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B1+, B2.1, B2.2 SCRG/Centrul Cultural German Sibiu pregătește teste de final de modul. Pentru nivelurile C1.1, C1.2, C1.3 evaluarea cursantului se face exclusiv la curs. Absența de la mai multe întâlniri a Beneficiarului poate influența punctajul obținut la finalul cursului. Persoanele care nu realizează minim 70% din totalul punctajului conform sistemului de testare / evaluare, nu vor putea trece la următorul nivel de curs. Persoanele care nu realizează minimum 70% din punctajul maxim, sau care nu se prezintă la evaluarea stabilită cu grupa în prealabil, se pot prezenta o singură dată la o dată stabilită de prestator la un test de evaluare în regim de restanţă. Informaţii se primesc la biroul de cursuri.
6.3 Prestatorul se obligă să elibereze o adeverinţă de participare Beneficiarului, dacă acesta a participat la minimum 70% din cursul la care s-a înscris și a realizat minim 70% din totalul punctajului conform sistemului de testare / evaluare. Adeverinţa nu are valoare de diplomă, fiind valabilă un an de la data emiterii. Adeverinţa de participare sau orice alt fel de documente se eliberează în termen de maximum zece zile. Nu se eliberează adeverinţe de participare în dublu exemplar sau care sunt mai vechi de un an. Pentru obţinerea unui certificat lingvistic recunoscut internaţional şi valabil toată viaţa cursanţii sunt încurajaţi să participe la examenele Goethe-Institut începând cu nivelul A1. Informaţii se primesc la biroul de cursuri.
6.4 Prestatorul îşi rezervă dreptul de a schimba de la un modul la altul sala şi zilele de curs, precum şi personalul didactic. De asemenea Prestatorul își rezervă dreptul de a schimba persoanlul didactic în timpul modulului aflat în desfășurare sau de a găsi un înlocuitor în cazul în care profesorul/oara căruia/eia i s-a atribuit cursul inițial nu poate fi prezent/ă la una sau mai multe ședințe, din diverse motive;
6.5 Prestatorul își rezervă dreptul de a permite prezența la curs, în program de asistare, a profesorilor/profesoarelor aflate în training, lucru cu care beneficiarul se declară de acord.
6.6 Prestatorul îşi rezervă dreptul de a anula un curs, dacă în perioada de înscrieri nu s-a format o grupă de minim 10 persoane. În acest caz taxa de curs se restituie integral.
6.6 Prestatorul îți rezervă dreptul de a nu înscrie mai mult de 16 cursanți pe grupă. Numărul este stabilit luându-se în considerare și capacitatea sălii de curs. Conform standardelor Goethe-Institut într-o grupă nu pot participa mai mult de 16 cursanţi.
6.7 Păstrarea calităţii cursurilor este asigurată prin asistări la cursuri din partea conducerii departamentului lingvistic şi a instituţiei, precum şi prin schimbul de experienţă al profesorilor (asistarea reciprocă la curs). Beneficiarul se declară de acord cu aceste proceduri.


Art. 7 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI
7.1 Beneficiarul are obligația de a achita taxa cursului în cuantumul și la termenul prevăzut în prezentul contract;
7.2 Beneficiarul are obligaţia de a veni la curs cu materialele în original încă din prima zi de curs. Conform legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, participarea la curs fără manuale originale este interzisă. Astfel, xeroxarea integrală şi distribuirea materialelor de curs este interzisă.
7.3 Dacă Beneficiarul nu participă nici la testul de final, nici la reevaluarea stabilită la o dată ulterioară terminării cursului de către coordonatoarea departamentului lingvistic a SCRG/Centrului Cultural German Sibiu, poate susţine testul la o dată ulterioară contra unei taxe de 100 RON. Beneficiarul are obligația să se informeze cu privire la acest aspect.
7.4 Beneficiarul are obligația să se prezinte în prima zi de curs cu 10 minute mai devreme de începutul cursului la sediul SCRG/Centrului Cultural German Sibiu (Str. Mitropoliei 16) unde vor avea loc cursurile, pentru a-şi găsi sala de curs.
7.5 Beneficiarul este responsabil pentru propriu progres, pentru comunicarea cu cadrul didactic şi pentru activitatea din timpul cursului. Beneficiarul are obligaţia să colaboreze cu cadrul didactic, să solicite explicaţii suplimentare dacă este necesar şi să comunice punctual eventuale nereguli sesizate în curs coordonatoarei de cursuri.
7.6 Beneficiarul are dreptul să solicite informaţii cu privire la metodele didactice atât profesorului cât şi coordonatoarei de cursuri în cadrul programului cu publicul. Cursantul ia la cunoştinţă, că feedback-ul cu privire la curs şi profesor (mai ales sesizări şi reclamaţii) transmise cu întârziere coordonatoarei de cursuri, pot avea efect întârziat sau deloc vizibil la cursul în desfăşurare.
7.7 Beneficiarul nu poate pretinde schimbarea metodei de predare, indiferent de motivul sau statutul acestuia.
7.8 Beneficiarul nu va influența negativ desfășurarea cursului prin folosirea unui limbaj neadecvat sau deranjarea celorlalți cursanți și a cadrului didactic.
7.9 Beneficiarul se obligă să respecte orarul de curs. Întârzierea şi/sau neparticiparea la una sau mai multe şedinţe se face pe propria răspundere.
7.10 În cazul în care lipseşte de la curs, Beneficiariul are obligația să recupereze individual lecţiile parcurse. Este de datoria Beneficiarului să îşi procure lecţiile de la colegi în caz de absenţe. După ce revine la curs Beneficiarul poate adresa întrebări profesoarei la începutul/sfârşitul şedinţei de curs sau în pauză cu privire la chestiuni recuperate individual; profesoara poate oferi ajutor şi prin e-mail, dacă un cursant solicită explicit acest lucru.
7.11 Beneficiarul nu va umbla la prize, aparate electrice, iluminat sau calorifere din proprie iniţiativă. În cazul unor defecţiuni sau modificări necesare va anunţa imediat profesorul/oara sau coordonatoarea departamentului lingvistic.

Art. 8 INFORMARE GDPR
Beneficiarul consimte ca Prestatorul să păstreze în baza sa centrală de date datele de contact furnizate la înscriere, necesare pentru executarea contractului. Datele pot fi utilizate de către Prestator pentru realizarea comunicării între Beneficiar și Prestator. Datele nu vor putea fi utilizate în alte scopuri decât cele menţionate mai sus şi nici nu pot fi transmise terţilor cu excepţia situaţiei în care există o suspiciune întemeiată de abuz asupra datelor.

Nefurnizarea datelor de contact (număr de telefon, adresă de e-mail) conduce la imposibilitatea încheierii și executării contractului.

Art. 9 DIVERSE
9.1 Standardele noastre de predare şi metoda comunicativă presupun o bună sedimentare a cunoştinţelor asimilate în curs prin studiu individual acasă. Astfel participanţilor care parcurg 6 UD*/săptămână în curs, li se recomandă să acorde încă 6 UD*/săptămână studiului individual acasă. Cursurile de limbă germană organizate de Prestator se desfășoară preponderent în limba germană, acestea fiind structurate pe nivelurile de limbă recomandate de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi, punându-se accent pe comunicare. 
9.2 Temele fac parte din studiul individual şi sunt obligatorii. Dacă un cursant alege să nu predea teme şi să nu exerseze acasă individual, acest lucru va influenţa progresele şi evoluţia sa pe parcursul cursului şi se va oglindi în calificativul obţinut la final de modul. În lipsa studiului individual suficient al cursantului cadrul didactic nu poate fi făcut răspunzător.
9.3 Este interzisă oferirea de cadouri, bacşiş sau atenţii profesoarelor şi/sau angajaţilor Centrului Cultural German Sibiu.
9.4 Persoanele care doresc să îşi exprime părerea vis-á-vis de activitatea Centrului Cultural German Sibiu/a SCRG Sibiu o pot face în scris, depunând înscrisul în cutia care se află la intrarea principală a instituţiei. În cazul reclamaţiilor scrise, reprezentanţii Centrului Cultural German Sibiu/a SCRG Sibiu  se obligă ca în interval de 30 zile lucrătoare să trimită un răspuns în scris reclamantului, dacă acesta îşi menţionează numele şi adresa poştală la care poate fi contactat. În cazul reclamaţiilor orale din partea participanţilor la cursurile organizate de Centrul Cultural German Sibiu/SCRG Sibiu, persoana de contact este după caz cadrul didactic în a cărui grupă cursantul se află, sau coordonatoarea Departamentului Lingvistic în perioadele în care nu se ţin cursuri. În cazul în care reclamaţia nu se soluţionează la acest nivel, reclamantul are posibilitatea de a se adresa în scris conducerii Centrului Cultural German Sibiu/a SCRG Sibiu. Aceasta se obligă ca în interval de 30 zile lucrătoare să trimită un răspuns în scris reclamantului, dacă acesta îşi menţionează numele şi o adresă poştală la care poate fi contactat.
9.5 Măsuri nou introduse, ce privesc siguranța cursanților, ale cadrelor didactice și/sau a angajaților SCRG Sibiu sau orice fel de informații noi de interes general, vor fi aduse la cunoștința cursanților prin trimiterea unui e-mail și prin afișarea unui mesaj în acest sens pe panourile de plută din fiecare sală de curs. Cursantul are obligația de a se informa din proprie inițiativă cu privire la aceste schimbări verificând periodic anunțurile de pe panourile de plută.
9.6 Pe lângă bonul fiscal de casă emis, doresc o factură pentru acest curs spre decontare de către angajator / firmă:         Da □    Nu □   

Art.10 RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ
10.1 Pentru neexecutarea obligatiilor asumate prin prezentul contract sau executarea necorespunzatoare a acestora, partea în culpă va răspunde conform legii şi prezentului contract.
10.2 În cazul în care Beneficiarul nu respectă termenele de plată menţionate în Contract în termenele şi condiţiile contractuale sau legale dă dreptul Prestatorului de a pretinde penalităţi de întârziere de la Beneficiar în cuantum de 0.1%/zi din valoarea sumelor scadente şi neachitate. În cazul în care Beneficiarul nu achită sumele scadente nici după un termen de 10 zile calendaristice de la scadenţa acestor sume, Prestatorul are dreptul să dispună rezilierea prezentului Contract, de drept, fără intervenţia instanţei, fără altă somaţie sau punere în întârziere, prin trimiterea unei notificări de reziliere către Beneficiar, pe data primirii acestei notificări de către Beneficiar.

Art.11 ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Contractul va înceta prin îndeplinirea obligaţiilor de către părţi şi expirarea termenului pentru care a fost încheiat.
Încetarea prezentului contract prin unul din cazurile menţionate la art.1, nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi şi nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat denunţarea /încetarea contractului;

Art.12 LITIGII
12.1 Contractul va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.
12.2 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile intervenite între ele în legatură cu încheierea, executarea, interpretarea sau încetarea prezentului contract să fie rezolvate pe cale amiabilă, în caz contrar părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente de la sediul Prestatorului.

Art.13 FORȚĂ MAJORĂ
Forţa majoră exonorează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile legii. Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data începerii situaţiei de forţă majoră.

Art.14 DISPOZIȚII FINALE
14.1 Orice modificare a prezentului contract se va putea efectua prin act adiţional la prezentul contract încheiat cu acordul ambelor părţi.
14.2 Pentru orice situaţie care nu este prevăzută în prezentul contract, Prestatorul se obligă la o comunicare cât mai promptă către Beneficiar, iar Beneficiarul se obligă la o comunicare cât mai promptă către Prestator, şi la propunerea de soluţii pentru rezolvarea de comun acord a acesteia.
             

 
Informaţii actuale
Program pentru copii
Date importante
Der-Die-Das-Werkstatt
Informaţii actuale
Cursuri de limba germană pentru adulţi
Examene Goethe-Institut
Prezentarea nivelurilor
Înscriere la cursuri
Regulament
Date importante
Preţuri
Germana pentru tineri
Cursuri de limba germană pentru copii
Proiectele cursanţilor
Workshop de scriere creativă
2020 Regulamentul bibliotecii
Vizita claselor